برنج

برنج شربتی باسماتی

به شکل های

خام

دانه های سپید

دانه های طلایی

بخار

home-inner-banner-2 Jenis-Jenis-Beras-Putih-Indonesia-675x480

برنج باسماتی شیرینا

به شکل های

خام

دانه های سپید

دانه های طلایی

بخار

برنج باسماتی 1121

به شکل های

خام

دانه های سپید

دانه های طلایی

بخار

dc-Cover-mcktjoppjo7tca4hb8hbf8iqj1-20161121025515.Medi banner05

برنج نیمه باسماتی

به شکل های

خام

دانه های سپید

دانه های طلایی

بخار